ผาช่อ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

ลักษณะพิเศษ

แหล่งท่องเที่ยวผาช่อนับเป็นจุดเด่นจากสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของผาช่อ คือตัวผาช่อซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลักษณะเป็นหน้าผาดิน
ตะกอนสูงประมาณ 30 เมตร หน้าผาดินตะกอนเกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่ง หรือเชิงเขาของแนวเถือกเขาถนนธงชัย กลางตอนปลายยุคเธอชิลี่ ต่อมาเกิดสภาพธรณี
แปรสัณฐาน ทำให้ตะกอนเชิงเขาดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเป็นพื้นที่เนินเขา และพื้นที่รอนชัน ภายหลังน้ำกัดเซาะและชะล้างผิวหน้าดิน จึงเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสวยงาม มีลวดลาย
วิจิตรพิศดาร จึงถือเป็นจุดเด่นซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวได้ไปเห็นก็จะทราบได้ทันที่ว่านี่คือผาช่อ

ความหมายของผาช่อ

ที่มาของชื่อผาช่อ มาจากภาษาคำเมืองที่เขาเรียกผาจ่อ มีลักษณะเป็นช่อขึ้นมา คือในตัวของหน้าผาดินตะกอนจะมีช่อขึ้นไปสูงอีก ลักษณะเหมือนเสาโรมัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าดูค่อนข้างแข็งแรงและก็ทำให้มีภาพนึกถึงสถานที่ของต่างประเทศ และนอกจากนี้ตัวผาช่อจะมีจุดสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่า ถ้าเราไปตรงผาช่อจะมีอยู่ 3 แห่งที่มีลักษณะ
ใก้ลเคียงกัน คือ ผาช่อจะมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเฉพาะถิ่น คือจะมีสัตว์ป่าและก็มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างจากตัวแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ น้ำตกหรือถ้ำจะไม่เหมือนกันและก็ตัวของผาช่อ
จะมีสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่น เนื่องจากป่าจะเป็นป่าเต็งรัง ป่าระบบนิเวศน์โดยรอบของตัวผาช่อจะมีความสวยงามและก็ทำให้เราได้ศึกษา ได้ชมความสวยงามและได้ศึกษา
ลักษณะทางธรณีวิทยาอีกด้วย ตัวอย่างของสัตว์ป่าซึ่งเราอาจจะพบเห็นได้ในเวลาที่เราไปเที่ยว อย่างที่เห็นกันชัด ๆ คือมีนกจำนวนมาก ทั้งนกอพยพและนกท้องถิ่น และต่อมาก็คือ
พวกไก่ป่าซึ่งจะคุ้นเคยกับคนมาก ยังมีสุนัขจิ้งจอกอีก ซึ่งถ้าเรามาตอนกลางคืนเราจะพบมูลอยู่แป็นประจำ ในบริเวณที่พบนกอพยพจะพบในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นนกประเภท
นกเป็ดจะมาบินวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ เพราะว่ามีอ่างน้ำก็จะมาอาศัยอยู่ด้วย