บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

งโถงที่ใช้เป็นศูนย์รวม มีทุกหลังในบ้านแบบโฮมสเตย์ บ้านเรือนไม้ใต้ถุนสูง มีเกิอบทุกหลังที่บ้นนาต้นจั่น ร้านข้าวเปิบล้มยักษ์ กลางวัน หิวแล้ว มาบ้านนาต้นจั่น ต้องแวะที่นี่เลยครับ ข้าวเปิบล้มยักษ์ ข้าวเปิบล้มยักษ์ ชามใหญ่มากครับ อยากทราบว่าอร่อย จนยักษ์ล้มได้อย่โดยจะต้องแจ้งให้กิจการ ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักไม่น้อยกว่า ๗ วัน และกิจการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่พักแรมทุกกรณี (เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ) ข้อ ๓. กิจการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการจองที่พักแรม ในกรณีที่ต้องใช้สถานที่เพื่อรองรับการฝึก ทางทหาร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่พักแรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ข้อ ๔. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเข้าพักทุกครั้ง และวางเงินมัดจำค่ากุญแจที่พักแรม ๑๐๐ บาท โดยจะได้รับเงินมัดจำค่ากุญแจคืนหลังจากเจ้าหน้าที่หาดสอตรวจสอบที่พักแรมและรับคืนกุญแจที่พักแรมแล้ว โดยเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ ของวันที่เข้าพัก และคืนที่พักแรมไม่เกินเวลา ๑๑๐๐ ของวันที่ครบกำหนด ข้อ ๕. ผู้ใช้บริการที่พักแรมจะต้องแสดงหลักฐานการจองที่พักแรมและลงลายมือชื่อในเอกสารการเข้าพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่หาดสอเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันที่เข้าพักแรม ข้อ ๖. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ประเพณีในพื้นที่หาดสอ เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ ข้อ ๗. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหาย ในที่พักแรมหรือภายในพื้นที่หาดสอ ทางกิจการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อ ๘. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของที่พักแรมและพื้นที่ส่วนรวม ทิ้งขยะในบริเวณ พื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ข้อ ๙. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องตรวจสอบสิ่งของมีค่าให้เรียบร้อย ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกดวง และกรุณาคืน กุญแจให้กับเจ้าหน้าที่หาดสอก่อนออกจากที่พัก ข้อ ๑๐. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องไม่กระทำการใด ๆ ให้เกิดเสียงดังจนเป็นที่เดือดร้อนรำคาญ แก่บุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะหลังเวลา ๒๑๐๐ เป็นต้นไป ข้อ ๑๑. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องช่วยกันรักษาความสะอาด การทิ้งขยะรวมทั้งเศษอาหารต้องทิ้งลงในถังขยะตามจุดทิ้งขยะที่เตรียมไว้เท่านั้น ข้อ ๑๒. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องจอดรถในพื้นที่จอดรถที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น ข้อ ๑๓. กิจการไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่พักแรมโดยเด็ดขาด ข้อ ๑๔. ห้ามชาวต่างชาติเข้าพื้นที่หาดสอโดยเด็ดขาด ข้อ ๑๕. ห้ามทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดเมื่อเจ้าหน้าที่หาดสอชักธงสัญญาณเตือนสีแดง โดยสามารถทำกิจกรรม ทางน้ำได้เมื่อเจ้าหน้าที่หาดสอชักธงสัญญาณเตือนสีเขียวเท่านั้น ข้อ ๑๖. ห้ามผูกเปล มัดที่บังแดด แขวนเสื้อผ้าหรือสิ่งของกับต้นไม้บริเวณชายหาด ข้อ ๑๗. ห้ามประกอบอาหารด้วยเตาทุกชนิดรวมทั้งห้ามก่อกองไฟบริเวณชายหาด ข้อ ๑๘. ห้ามกระทำการใด ๆ ให้เกิดเสียงดังจนเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะหลังเวลา ๒๑๐๐ เป็นต้นไป ข้อ ๑๙. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ และห้ามดื่มสุราในพื้นที่ห้ามดื่ม ข้อ ๒๐. ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมถึงเก็บหิน เปลือกหอย และปะการัง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อ ๒๑. ห้ามกระทำการที่เป็นเหตุก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ข้อ ๒๒. ผู้ใช้บริการที่พักแรมต้องปฏิบัติตามระเบียบของกิจการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หาดสอโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่หาดสอขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าพักและเชิญออกจากพื้นที่หาดสอและ/หรือควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อ้างอิงที่มาจากเพจ หาดสอ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ #หาดสอ #สัตหีบ #เที่ยวสัตหีบ #ทะเลสัตหีบ #หาดเเนะนำสัตหีบ #พาเที่ยวสัตหีบ