ภูบักได ให้ใจไปเลย ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ แต่ได้ความสะใจ

ินเท้าต่ออีก 1.30 ช.ม. แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ทางชัน 300 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ช่วงที่ 2 ทางราบ ระยะทาง 3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.10 ช.ม. ทางเดินส่วนมากจะเลาะตามหน้าผา ทาก.. เยอะมากๆ เตรียมตัวด้วยนะ สิ่งที่ควรพกไปป้องกันทาก เราเตรียมไปดังนี้ – ปูนขาว – เก