อ่านก่อนเที่ยว 22 กฎระเบียบในการท่องเที่ยว หาดสอ สัตหีบ อัพเดท 2019

ริการที่พักแรมสามารถติดต่อขอจองที่พักแรมล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๒ เดือน โดยจะต้องวางเงินมัดจำ หรือโอนเงินมัดจำค่าที่พักล่วงหน้าอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน ๓ วัน หลังจากการจองที่พักแรม ข้อ ๒. ผู้ใช้บริการที่พักแรมที่ชำระค่าบริการแล้วสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ ๑ ครั้ง